www.IslamiKitap.net

www.MizanTefsiri.com

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

www.IslamKutuphanesi.com

 

Mizân Tefsiri, Cilt:6

MÂİDE SÛRESİ'NİN DEVAMI

( 55-120. Ayetler)

 

55-56   |   57-66    |    67    |    68-86     |   87-89   |   90-93    |   94-99   |   100    |    101-102     |    103-104    |   105 |

106-109   |   110-111   |    112-115   |    116-120   |  


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 MÂİDE SÛRESİ'NİN DEVAMI

 

55-56.Ayetler....................................................................................................

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................

(Ayet 55) - "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken..........

zekât veren müminlerdir."...............................................................................................................

(A-56) - "Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve sözü edilen müminleri veli edinirse, (bilsin ki)

galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir."................................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................

"Yüce Allah, Peygambere (s.a.a) Hz. Ali'nin (a.s) veliliğini emretti............................................."

'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et............................................................."

"Allah bana şu dört kimseyi sevmemi vayhetti............................................................................."

 


 

  57-66. Ayetler.................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................

(A-57) - "Ey iman edenler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş..................................."

(A-58) - "Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu.............................................."

(A-59) - "De ki: "Ey Ehlikitap, bizden yadırgadığınız, sırf bizim Allah........................................"

(A-60) - "De ki: "Karşılık bakımından Allah katında bundan daha............................................."

(A-61) - "Bunlar, size geldiklerinde, "İman ettik." derler. Oysa yanınıza.................................."

(A-62) - "Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte........................................."

(A-63) - "Kendilerini Allah'a vermiş bilginler ile din adamları, onları........................................."

(A-64) - "Yahudiler, "Allah'ın eli kolu bağlıdır." dediler. Elleri kolları......................................."

(A-65) - "Eğer Ehlikitap, iman edip sakınsalardı, kötülüklerini örter........................................."

(A-66) - "Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine......................................."

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .........................................

 'Aldığım bilgiye göre sen sünnete uygun biçimde eşini boşamayan kişinin................................................"

 


 

  67. Ayet...........................................................................................................

AYETİN AÇIKLAMASI .....................................................................................

(A-67) - "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et.............................................."

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

"Yüce Allah, Peygamberine Hz. Ali'yi insanlar arasında..................................................................."

"Veda Haccı sırasında Cebrail, Peygamberimize Hz. Ali'nin halifeliğini emreden............................"

"Bana inananlara, bani tasdik edenlere Ali'nin veliliğini vasiyet ediyorum......................................"

"Ayetindeki mesajın Ali'nin velâyeti olduğunu buyurdu...................................................................."

'Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır..............................................................................."

"Bu ayetin anlamı, 'Rabbin tarafından Ali hakkında sana indirilen emri tebliğ et' şeklindedir.........."

"Bu, senin görüşün müdür, yoksa Allah'ın emri midir?".....................................................................

"Allah'ım, eğer bu senin katından gelmiş bir gerçek ise, üzerimize gökten bir taş yağdır................"

"Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim................................................................................................"

"Gadir-i Hum günü Hz. Ali hakkında indi..........................................................................................."

"Biz Resulullah'ın zamanında 'Ey Elçi, Rabbin tarafından..................................................................."

'Ali, hidayet ayeti ve bana inananların sevdiğidir. Ali'nin veliliğini tebliğ et.'...................................."

 


 

  68-86.Ayetler........................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................................

(A-68) - "De ki: "Ey Ehlikitap, sizler Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size..............................."

(A-69) - "İman edenler, Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan..........................................................."

(A-70) - "Biz İsrailoğullarından kesin söz aldık ve onlara peygamberler............................................."

(A-71) - "(Bu cinayetlerinin sonucunda) hiçbir fitne olmayacağını sandılar. Gözleri kör......................"

(A-72) - "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler, kesinlikle kâfir olmuşlardır................................."

(A-73) - "Allah, üçün üçüncüsüdür." diyenler, kesinlikle kâfir olmuşlardır.........................................."

(A-74) - "Onlar Allah'a dönüp tövbe etmez..........................................................................................."

(A-75) - "Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir......................................................................"

(A-76) - "De ki: "Allah'ı bırakıp size ne zarar ve ne yarar dokundurma................................................"

(A-77) - "De ki: "Ey Ehlikitap, dininizde haksız yere aşırılığa kapılmayın............................................"

(A-78) - "İsrailoğullarından kâfir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu...................................................."

(A-79) - "Onlar, işledikleri kötülüklerden birbirlerini sakındırmazlardı..............................................."

(A-80) - "Onların çoğunun, kâfirleri dost edindiklerini görürsün........................................................."

(A-81) - "Eğer onlar Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı.............................................."

(A-82) - "İnsanlar arasında müminlere düşmanlıkta en şiddetli olanların............................................"

(A-83) - "Peygambere indirileni (Kur'an'ı) işittikleri zaman, gerçeği...................................................."

(A-84) - "Rabbimizin bizi iyi kullar arasına katacağını umarken Allah'a..............................................."

(A-85-6) - "Böylece, Allah onları bu sözlerinden dolayı altlarından ırmaklar........................................"

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..............................................

KUR'ÂN'DA TEVHİDİN ANLAMI...........................................................................

TEVHİDİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................................

TARİHÎ BİR İNCELEME..........................................................................................

 


 

  87-89.Ayetler.........................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ...................................................................................

(A-87) - "Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığı hoşa giden şeyleri...............................................

(A-88) - "Allah'ın size bağışladığı hoşa giden helâl şeylerden yiyin ve...................................................

(A-89) - "Allah sizi (ağız alışkanlığı ile yaptığınız) boş yeminlerinizden..................................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...............................................

"Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.......................................................................

 


 

  90-93.Ayetler..........................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....................................................................................

(A-90) - "Ey inananlar! İçki, kumar, putlar (veya dikili taşlar) ve...........................................................

(A-91) - "Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin.........................................................

(A-92) - "Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin ve sakının. Eğer.......................................................

(A-93) - "İnanıp iyi ameller işleyenlere, takvayı gözetip inandıkları......................................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...............................................

 


 

   94-99. Ayetler..........................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................................

(A-94) - "Ey inananlar! Allah, sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği...........................................

(A-95) - "Ey inananlar! İhramlı iken av öldürmeyin. Sizden kim onu........................................................

(A-96) - "Hem kendinize, hem de (ihramlı olmayan) yolculara bir............................................................

(A-97) - "Allah Kâbe'yi, o saygıdeğer evi insanlar için bir dayanak..........................................................

(A-98-9) - "Bilin ki, Allah şüphesiz azabı ağır olandır ve Allah hiç şüphesiz.............................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI.................................................

 


 

  100. Ayet.................................................................................................................

AYETİN AÇIKLAMASI .............................................................................................

(A-100) - "De ki: Pisin çokluğu seni şaşırtsa bile, pisle temiz bir değildir...............................................

 


 

  101-102. Ayetler.......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................................

(A-101) - "Ey inananlar! Açıklandığında sizi üzecek olan, Kur'-ân indirildiği...........................................

(A-102) - "Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra onları......................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ................................................

 


 

  103-104. Ayetler......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....................................................................................

(A-103) - "Allah, ne bahîre diye bir şey ortaya koymuştur, ne sâibe........................................................

(A-104) - "Onlara "Allah'ın indirdiğine (Kur'ân'a) ve Elçiye (itaate)........................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ................................................

 


 

  105.Ayet..................................................................................................................

 AYETİN AÇIKLAMASI ...........................................................................................

(A-105) - "Ey inananlar! Kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğunuz...................................................

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........................................................

BİR İLMÎ ARAŞTIRMA (Bu araştırma, tarihî işaretlerden, psikolojik verilerden ve diğer

ilmî çalışmalardan yapılmış birkaç bölümlük bir derlemedir.)

 


 

  106-109. Ayetler.......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................................

(A-106) - "Ey inananlar! Sizden birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet........................................................

(A-107) - "Eğer daha sonra bu şahitlerin günah işledikleri anlaşılırsa......................................................

(A-108) - "Bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerinden....................................................

(A-109) - "Allah'ın, elçileri toplayacağı gün(den korkun ki, Allah)...........................................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .................................................

ŞAHİTLİĞİN ANLAMI ÜZERİNE

ADALET ÜZERİNE

YEMİN ÜZERİNE

 


 

  110-111.Ayetler.......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....................................................................................

(A-110) - "Hani Allah dedi ki: "Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene...................................................

(A-111) - "Hani havarîlere, "Bana ve Elçime inanın" diye vahyetmiştim................................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

"Yüce Allah niçin  Muhammed Peygamberi (s.a.a) söz ve konuşma üstünlüğü ile destekleyerek gönderdi?".........

 "Hz. İsa'nın dirilttiği ve bir süre yiyip içip çocuk sahibi olan kimse var mı?"........................................................

 


 

  112-115.Ayetler......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....................................................................................

(A-112) - "Hani havarîler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten...................................................

(A-113) - "Onlar, "İstiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz sakinleşsin..................................................

(A-114) - "Meryem oğlu İsa şöyle dedi: "Allah'ım, ey Rabbimiz!...........................................................

(A-115) - "Allah da şöyle buyurdu: "Ben şüphesiz onu size indireceğim...............................................

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...............................................

 


 

  116-120.Ayetler......................................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....................................................................................

(A-116) - "Hani Allah dedi ki: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara.................................................

(A-117) - "Ben onlara, 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk......................................................

(A-118) - "Eğer onları azaba çarptırırsan onlar senin kullarındır............................................................

(A-119) - "Allah dedi ki: "Bu, doğrulara doğruluklarının fayda sağlayacağı...........................................

(A-120) - "Göklerin, yeryüzünün ve her ikisinde bulunan tüm varlıkların.............................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..............................................

EDEBİN ANLAMI HAKKINDA-a

EDEBİN ANLAMI HAKKINDA-b

HADİSLER IŞIĞINDA RESULULLAH'IN ŞEMAİLİ

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Gündelik Hayatındaki Bazı Sünnetler ve Edep Kuralları

Peygamberimizin (s.a.a) yolculukla ilgili adabı hakkında

Peygamberimizin (s.a.a) yemekle ilgili adabı hakkında

Peygamberimizin (s.a.a) helâ adabı hakkında

Peygamberimizin (s.a.a) musibetler, belâlar, ölüm olayları vb. konulardaki adap ve ahlâkı hakkında..

Peygamberimizin (s.a.a) abdest ve gusül ile ilgili adabı........................................................................

Peygamberimizin (s.a.a) namaz ve namazla ilgili adap ve sünnetleri

Peygamberimizin (s.a.a) oruçla ilgili adap ve sünnetleri

Peygamberimizin (s.a.a) Kur'ân okuma ve dua konularındaki adabı

 

KÖLELİK VE KÖLELEŞTİRME HAKKINDA

 1. Yüce Allah'a Kulluğu Esas Kabul Etmek

 2. İnsanın Köleleştirilmesi ve Sebepleri

 3. Tarih Boyunca Köleleştirme Süreci

 4. Kölelik Hakkında İslâm'ın Görüşü

 5. İslâm'da Köleleştirmenin Yolu

 6. İslâm'ın Kölelere Ve Cariyelere Karşı Tutumu

 7. İncelememizin Sonuçları

 8. Köleliğin Tarihî Süreci

 9. Köleleştirmenin Kaldırılması Yönündeki Bakış Açıları Ne Ölçüde Doğrudur?

 10. Özgürlükler Ne Kadar Kısılır?

 11. Köleliği Kaldırma Kararı Ne Sonuç Verdi?

CEZALANDIRMA VE AF HAKKINDA

1- Cezanın Anlamı

2- Affetmek ve Bağışlamak

3- Affın Dereceleri

4- Günahsız Cezalandırma veya Af Olur Mu?

5- Davranışlar İle Karşılıklar Arasındaki İlişki

6- Davranışlar İle İnsan Nefsi Arasındaki İlişki

 


 

Hamd Alemlerin Rabb'i Olan Allaha'dır.

"Dualarınızı Bekliyoruz"

Hazırlayan:

www.MizanTefsiri.com

www.OnikiImam.com

Hataları Bildiriniz

------